Få gode musikklokaler i Eidsvoll

14.12.2017 11:32 Skrevet av Jon G. Olsen

Akershus musikkråd har kartlagt alle musikklokalene i Eidsvoll kommune. Rapporten omfatter 44 lokaler som musikklivet i kommunen bruker: Kartleggingen viser at det bare er 3 rom som er store nok til å huse fellesøvelser i kor, korps og storband, i henhold til Norsk Standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokale til musikkutøvelse.

Hovedkonklusjonen viser at musikklivet i Eidsvoll i alt bruker 44 rom til øving og konserter. Disse øvings- og framføringslokalene ligger i 17 forskjellige bygninger. Det er gjennomført en enkel kartlegging med fokus på å finne ut hvilke lokaler som er i bruk, og til hva. Hvert enkelt rom er målsatt, siden størrelse er den viktigste faktoren for å finne ut hva rommet kan være egnet til.

Det er 5 kor, 7 korps, 1 storband og 7 øvrige musikkgrupper i kommunen. Det er kun 3 rom som er tilstrekkelig store som øvelokale for store grupper (kor, korps og storband) – alle øvrige rom er for små i henhold til Norsk standard NS8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Dette er kultursalen på Råholt ungdomsskole (stor nok til kor), foyajeen på Langset skole og kantina på Eidsvoll videregående skole (store nok til korps/storband).

For å kunne være egnet til jevnlig musikkbruk er det behov for lagerplass i umiddelbart tilknytning til øverommet. Dette er en stor utfordring i flere av lokalene.

Kartleggingen konkluderer med at det er behov for å følge opp kartleggingen med akustiske målinger i de rommene som er store nok og som har potensiale til å fungere godt til musikkformål.

Bakgrunn

Akershus musikkråd har på oppdrag fra Norsk musikkråd gjennomført en kartlegging av musikklokale i Eidsvoll. Kartleggingen er gjennomført som et pilotprosjekt med sikte på å etablere en nasjonal kartleggingsdatabase over musikk- og kulturlokaler.

Den konkrete gjennomføringen av kartleggingen viste behov for justering i spørreskjemaene som ble benyttet og Eidsvoll-kartleggingen vil legges til grunn for utvikling av den kommende nasjonale databasen for kultur- og musikklokaler i Norge. Databasen samt metodikken for å gjennomføre slike kartlegginger vil trolig bli ferdigstilt 1. kvartal 2018.

Litt fra rapporten

 

 

En grov inndeling i skolelokaler, kulturskolelokaler, kulturlokaler og andre lokaltyper viser at 74% av lokalene ligger i skolebygg, kulturskolens lokaler utgjør 30%, rene kulturlokaler kun 12% og øvrige lokaler utgjør 14%..

 

Dersom vi skiller mellom øving og konsert ser vi at fordelingen er 75% øving og 25% konsert.