Norsk musikkråds normer og anbefalinger - 2017-utgaven er klar

31.03.2017 09:51 Skrevet av Jon G. Olsen

2017-utgaven av "Norsk musikkrås normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål" er klar. I tillegg til mindre oppdateringer (bl.a. ny versjon av kartet over steder som er målt) har det kommet en presisering om at Norsk Standards kategori "øvecelle" ikke er egnet til musikkundervisning - dette er øverom til egenøving for 1-2 utøvere. Videre er det kommet en presisering at etterklangstiden for korpsøvelokaler bør ligge i nedre halvdel av det som NS8178 fastsetter.

Norsk musikkråds normer og anbefalinger er et supplement og forklaring til den nasjonale standarden NS8178 :2014 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Denne ble utgitt av Standard Norge i 2014 og er nå retningsgivende for akustiske forhold i alle nye musikklokaler og lokaler som rehabibliteres til musikkbruk over hele landet, bl.a. i skoler.

Endringer ut fra erfaringer

Erfaringene med bruk av standarden og tidligere normer og anbefalinger ligger til grunn for årets versjon. Det viser seg at flere oppfatter at "øvecelle" i standarden er tilstrekkelig for undervisningsrom f.eks. i kulturskolen.  Imidlertid er det ikke plass til 1-2 elever, lærer, pinao og evt forsterkerutstyr i disse minste rommene, verken rent fysisk eller akustisk  sett. I tillegg kan de små rommene i en del tilfeller gi så høy lyd at ikke er helsemessig tilfredsstillende for en lærer som skal undervise hele dagen. Vi har derfor presisert at øverom er nettopp dette, et sted å øve for 1-2 pesoner. Undervisningsrommene må være litt større, dvs av typen "små ensemblerom".

Videre er det kommet en presisering vedrørende øverom for korps (dvs for flere enn 25 utøvere). Standarden fastsetter kriterier for etterklangstid avhengig av rommets størrelse, med en minimums- og en maksimumsverdi. Basert  på erfaringer anbefaler vi nå sterkt at etterklangstiden i rom der korps øverr ligger i den nederste halvdel av dette spennet. Dette gir vesentlig bedre forhold, spesielt for korps som spiller forholdsvis sterkt og der de tidligere kriteriene kunne gi for høy lyd i rommet.

Det er også foretatt enkelte andre mindre presiseringer, bl.a. er det nå tatt inn under "De viktigste akustiske kriteriene" at titteskapsscene aldri er egnet til musikkformål, og en presisering om at takformen også må vurderes. Det er også tatt inn en setning om at forholdet mellom lengde og bredde i konsertlokaler må vurderes, og ikke bør være over 1:2. Dette står eksplisitt når det gjelder øverom for akustuisk musikk, og er trolig bare uteglemt i standarden.

Forbedret og oppdatert illustrasjoner

I den nye versjonen er det funnet plass til den mest sentrale figuren fra Norsk Standard NS8178 - som angir forholdet mellom etterklangstid og romvolum for hverr av de tre kategoriene akustisk lydsvak musikk (kor ol), akustisk lydsterk musikk (korps ol) og forsterket musikk (band ol). Denne figuren er helt sentral i standarden og vi har nå ønsket å presentere den også i våre normer.

Vi har også oppdatert kartet som viser alle de over 500 akustikkmålingene som nå er gjennomført av fylkesmusikkrådene. Gjennom å klikke på kartet kan alle få de viktigste opplysningene om stedet, og man kan også laste ned selve målerapporten hvis man ønsker det.

/share/mime/48/pdf.png Lokaler til musikkformål - Norsk musikkråds normer og anbefalinger, revidert mars2018
(nmr_akustikknorm_musikklokaler_rev2018.pdf, 1MB)