Helhetlig plan for kommunen.

19.04.2017 15:57 Skrevet av

Første trinn i prosessen er normalt å foreta en kartlegging av situasjonen. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har utarbeidet en veiledning til hjelp for lokale musikkråd i arbeidet med registrering, vurdering og utbedring av lokaler til musikkformål i kommunen. Fokuset i veilederen ligger på lydforhold og romakustikk.

 Last ned NMRs kommuneveileder musikklokaler (rev2017)

 

Bruksformål og prioritert aktivitet.

Ved prosjektering av både nye og gamle lokaler som skal brukes til musikk er det viktig å kartlegge behov og hva en ønsker å prioritere. Hvilke musikkform og aktivitet som skal prioriteres er helt avgjørende i starten på av prosessen. Et rom kan aldri bli akustisk optimal for alle sjangere (lydsvak, lydsterk og forsterket musikk). Denne kartleggingen må legges til grunn før planlegging av romprogrammet.

For videre prosjektering av lokaler til musikkformål, så bør man benytte standarden NS 8178 som forteller om de akustiske kriterier i rom til musikkøvelse.

Den kan kjøpes og lastes ned her: Standard Norge

Kartlegging

Det er stor forskjell på hva som er gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk musikk (f eks korps) og forsterket musikk (f eks band). På bakgrunn av denne erkjennelsen kan vi si at det er få tilrettelagte lokaler til musikkformål i Norge.
Med andre ord er musikklivet i kommunene henvist til å øve eller holde konserter i lokaler der de akustiske forholdene er lite tilpasset bruken.

Veilederen beskriver de forskjellige fasene i prosessen. Det er også utarbeidet fullstendig veiledningsmateriell slik at de lokale musikkrådene/kommunene som ønsker det kan ta utgangspunkt i konkrete veiledningshefter og maler for rapporter og tilpasse dette til sine lokale forhold.

Det lokale musikkrådt kan ha en avgjørende rolle i arbeidet med å planlegge og forbedre øvings- og konsertlokalene i kommunen.

Det lokale musikkrådet tar initiativ til og sørger for at prosessen drives fram. Arbeidet og prioriteringene gjøres best i samarbeid med kommunen. Det er en fordel at samarbeidet blir så godt som mulig og at det etableres så tidlig som mulig i arbeidet.

1. Registrering av lokaler som brukes til musikk i kommunen
Sette opp en liste over hvilke lokaler som brukes av hvilke lag og om det er til øving eller konsert. Viktig å få med hele musikklivets bruk per i dag. Gjøres normalt av musikkrådet.
(Dersom man ikke går videre til de neste punktene vil registreringa i pkt 1 være av verdi i kombinasjon med pkt 3. Man sitter da igjen med en oversikt over aktuelle musikklokaler i kommunen, og et inntrykk av hvilke lokaler som passer til hva.)

2. Måling av romakustikk
Foreta måling av bakgrunnstøy og etterklang i lokalene, hvis mulig alle lokalene fra punkt 1 (evt. prioritert liste). Gjøres med profesjonelt måleutstyr og av personer med kunnskap i målinger, for eksempel fylkesmusikkrådet eller fagakustiker.

3. Vurdering av hvilke lokaler som bør brukes til hvilke formål
På bakgrunn av målerapporten vurdere hvilke lokaler som passer til hva, og hvilke lokaler som er aktuelle for fase 4. Gjøres best i samarbeid mellom musikkrådet i kommunen og personer med akustisk kompetanse.

4. Vurdering av utbedring av de akustiske forholdene
Foreta en analyse av aktuelle tiltak i utvalgte lokaler, herunder kostnadsberegne utbedringer, i lokalene som velges ut i trinn 3. Gjøres av fagakustiker med erfaring fra romakustikk i kulturlokaler.

5. Prioritering av tiltak - lage helhetlig plan for kommunen
På bakgrunn av trinn 3 og 4 lage en helhetlig plan for musikklokaler, herunder prioritere aktuelle tiltak. Gjøres av musikkrådet, gjerne i samarbeid med kommunen. I denne fasen vurderes også evt. nybygg som del av den helhetlige kommunale planen.

6. Framskaffe økonomi og gjennomføre tiltak
Politisk arbeid med å finne økonomi til tiltakene listet opp i fase 5. Tiltakene skal gjennomføres i tråd med prioriteringen.

 Last ned NMRs kommuneveileder musikklokaler (rev2017)


Utbedring av eksisterende bygg

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

Utbedring av eksisterende bygg - les hele sakenProsjektering av nybygg

(kommer)

Et prosjekt blir til

Som eksempel på initiering og utvikling av et betydelig musikklokaleprosjekt har vi valgt Trikkestallen Loftet. Prosjektet ble initiert i 2001 og bestemt igangsatt våren 2002.

20. desember 2006 ble Trikkestallen Loftet offisielt åpnet av ordfører Rita Ottervik. Andre etasje i Trikkestallen rommer ca 45 band fordelt på 16 øvingsrom, 1. etasje er skatehall.

MVO støttet prosjektet ” Trikkestallen Loftet” med 1,775 million kroner, Norsk Kulturråd bidro med 1 million kroner, Sør-Trøndelag fylkeskommune støttet prosjektet med 0,9 millioner kroner og Trondheim kommune bidro selv med kroner 8,825 millioner.

Trikkestallen eies av Trondheim kommune og driftes pr i dag av Kulturenheten.
Nedenfor finner du omfattende beskrivelser av hvordan det ble arbeidet både politisk, administrativt og faglig med prosjektet. Les mer