Innledning om musikklokaler

Lokaler som benyttes til musikk er så mangt. En har kulturhus, konsertlokaler, øverom, bandrom, musikkbinger etc. Disse er rene kulturlokaler. Vel så viktig er skolelokaler - klasserom, gymsaler, idrettshaller og aulaer.


De fleste lokaler som benyttes til musikkformål i Norge har for dårlige lydforhold til å være egnet for musikk i det store og hele. Dette vet vi etter over 500 målinger av lokaler. I tillegg har det heller ikke vært noen "standard" for hvordan et øvingslokale innen for sin sjanger skal være, frem til 2014 (NS8178). Det er stor forskjell på hva som er gode lokaler til lydsvak akustisk musikk (f eks kor), lydsterk akustisk usikk (f eks korps) og forsterket musikk. På bakgrunn av denne erkjennelsen kan vi si at det er få tilrettelagte lokaler til musikkformål i Norge. I tillegg er det andre ting som lagringsplass, lys, ventilasjon og tilgjenglighet som spiller inn på et lokales egnethet.

Vi skiller mellom tre typer musikk og musikkgrupper:

Ikke bare akustikk