Utbedring av eksisterende rom og bygg

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

1. NMRs Normer og anbefalinger

Første trinn i planlegging av et utbedringsprosjekt er å skaffe seg kunnskap om hva som er viktig for ditt lokale og type musikk som skal utøves. I 2014 fikk vi NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Den inneholder alle kriterier og parameter som er viktig for at lydforholdene i rommet skal kunne bli optimal til musikkformål. NMRs - Normer og anbefalinger tar for seg de viktigste kriteriene som er i NS8178:2014 og kan laste ned HER

2. Måling

Om takhøyde og romvolum er i trå med NMRs Normer og anbefalinger eller NS8178 er en alerede kommet et stykke. Neste steg blir da å få målt akustikken i lokalet og få en rapport som beskriver etterklangstid, klarhet, romforsterkning og bakgrunnsstøy, supplert med brukererfaringer og bildemateriale, og hvis mulig også med tegninger (skisser) av det enkelte lokale. En slik måling kan bestilles via musikkrådet og NMRs akustikkmålere. Se bestill måling nederst på siden.

3. Vurdering

I de aller fleste tilfeller anbefales det at lokalet blir vurdert av en fagakustiker ut i fra rapporten og målingene. Denne fasen avsluttes gjennom en ny rapport (tiltaksnotat) som anviser aktuelle tiltak og en grov økonomisk kalkyle bør kunne være mulig. Denne fasen innebærer å anvise konkret hvordan man kan forbedre de akustiske forholdene i lokalene. Sluttrapporten fra denne fasen må være så konkret at den kan danne grunnlag for (økonomiske) prioriteringer, men trenger ikke å gå så langt som å omfatte en fullstendig prosjektering av utbedringene for lokalet. Jo bedre jobb som gjøres, jo bedre blir grunnlaget for de økonomiske beslutningene i neste fase. For noen lokaler vil anvisningene være tilstrekkelig for igangsetting, for de øvrige (som trenger grundigere prosjektering) skal vurderingen ende med en antydning av kostnadsrammer.

3. Utbedring

Å utbedre akustikken i et rom kan dreie seg om alt fra å montere lydabsorbenter på veggene til å heve takhøyden, skifte vinduer og støpe nytt gulv. Vi anbefaler at man rådfører seg med en akustiker før man gjør utbedringer.

Man kan søke støtte til utbedring av eksisterende lokaler til musikkformål hos Kulturrom. Kategoriene man kan søke om er:

  • Enkle akustiske tiltak
  • Bygg og større akustiske utbedringer

For å få godkjent en søknad om større akustiske utbedringer, må man først gjennomføre et akustisk forprosjekt, som betyr at en akustiker beregner og/eller måler det aktuelle rommet og kommer med anbefalinger til utbedringer. På den måten sikres det at utbedringene gjøres i henhold til faglig standard.