Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund

Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund representerer det frivillige musikklivet i Norge, og har mange medlemmer. Våre kartlegginger viser at omtrent 85 % av musikklokalene som hver uke benyttes til øvinger, er uegnet. Dette har vi arbeidet for å gjøre noe med siden 90-tallet.

Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbunds strategiplan

Norsk Musikkråd og Musikkens Studieforbund sin stategiplan for 2019-2021 sier følgende:

Musikklivet trenger gode lokaler

  1. Jobbe for at musikklivet får tilgang til egnede og rimelige lokaler for øving og framføring av musikk
  2. Sikre skolen som lokalt kulturhus med tilrettelagte arealer i kravspesifikasjoner for skolebygg
  3. Lokaler som stilles til rådighet må tilfredsstille kravene slått fast i NS 8178 og «Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til musikkformål» som musikklivet har utviklet

Utvalg for musikklokaler

NMR og MSF har satt ned et utvalg for musikklokaler. Utvalgets medlemmer representerer bredden i Norsk frivillig kulturliv. Utvalget møtes 4 ganger i året.

I perioden 2019-2021 har utvalget bestått av:

Jon G. Olsen, Musikkens studieforbund/Akershus musikkråd (leder)
Unni Færøvik, Norsk musikkråd
Karl Ole Midtbø, Norges Musikkorps Forbund
Bård Hestnes, Norsk kulturskoleråd
Monica Faye, Norsk kulturforum
Jan Ola Amundsen, NASOL
Ketil Havgar, Musikkutstyrsordningen
Audun Ellingsen, Norsk jazzforum
Sigurd Engesnes, Norsk sangerforum
Jonas Høgseth, Musikkens studieforbund
Eirik Kristensen, Norsk musikkråd (utvalgets sekretær)

Prioriterte områder og aktiviteter pr. 2021 er følgende:

  • Merkeordning for musikkrom
  • Arbeid inn mot styrende instanser, eksempelvis Fylkeskommunalt Eiendomsforum, Utdanningsetaten og Fylkeskultursjefkollegiet
  • Samarbeide med andre aktører innenfor musikklokaler, som Kulturrom, Kulturalliansen og NOKU
  • Bistå regionleddene i Norsk Musikkråd med kompetanseutvikling, foredrag, fagsamlinger o.l.
  • Arbeide for skolen som lokalt kulturhus
Thumbnail Akustikkutvalg mote 31 01 20