Nyheter  Tirsdag 17. august 2021

ISO-standard for musikkøverom endelig vedtatt

13. august 2021 ble ISO 23591 "Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces" vedtatt. Med dette har arbeidet med å gi musikklivet egnede lokaler tatt et meget stort skritt framover. Daglig leder i Akershus musikkråd, Jon G. Olsen, som var prosjektleder for ISO-arbeidet, er naturlig nok svært glad og fornøyd.

En viktig milepæl

- Dette er virkelig en milepæl i arbeidet for egnede musikklokaler, sier Jon G. Olsen i en kommentar.

- Med vedtaket er mange års innsats kronet med stor internasjonal aksept. ISO-standarden bygger i stor grad på den norske standarden for musikkrom som ble vedtatt og publisert i 2014, og som har vært i bruk i mange land. ISO sin ekspertgruppe har gått nøye gjennom alle sider av den norske standarden, og forbedret den på flere punkter. Likevel kjenner vi igjen det aller meste fra de norske standarden i det endelige ISO-dokumentet.

Jon G. trekker fram særlig tre aspekter ved den nye ISO-standarden:

  • Egnede øverom gir bedre musikalsk kvalitet
  • Egnede øverom gir bedre arbeidsmiljø og trivsel
  • Egnede øverom gir økt rekruttering

Hvert av disse punktene er meget viktige hver for seg, men ikke minst gir ISO-standarden hele musikklivet et langt steg framover. Det er viktig i seg selv at ISO synes fagfeltet er så interessant at det fortjener en egen internasjonal standard, og standarden er også en anerkjennelse av det arbeidet som har vært drevet i Norge i mange år innen dette området. Det unike og gode samarbeidet mellom musikklivet, akustikere og myndighetene (det som nå kalles "the golden triangle") har båret frukter, og kunnskapen om både betydningen av egnet akustikk og hva som faktisk fungerer, er nå langt større enn for bare noen få år siden.

2021 08 16 Raholt approved

Det er hevet over enhver tvil at et øverom som er egnet for den musikkgruppen som bruker det, gir bedre musikalsk kvalitet. Dette gjelder i like stor grad for amatører som for yrkesmusikere. Et lokale som er egnet, gir musikerne god mulighet til å høre hverandre, spille sammen og virkelig kunne musisere - og sammen gjøre hverandre gode. Det gode og inspirerende samspillet mellom musikere gir bedre balanse, bedre lyd og større musikalitet i øverommet - og i neste omgang bedre konserter. Dirigenten kan jobbe bedre med sine musikere, og musikerne kan få til et skikkelig godt samspill, som er en forutsetning for å kunne lage god musikk.

Å øve i et egnet lokale gir bedre arbeidsmiljø og trivsel under øvelsene. Å kunne øve i et lokale med passende sterk lyd, god balanse mellom bass og diskant, kunne høre overtoner og de andres spill og sang i et balansert lydbilde, gir et godt arbeidsmiljø for profesjonelle - og god trivsel for amatører. Det er like viktig for begge grupper.

Egnede lokaler gir bedre rekruttering. Hele øvesituasjonen blir bedre, man ser og opplever trivselen i rommet - og nye medlemmer ønsker å være med i det gode fellesskapet. I motsatt fall opplever vi at dårlige øvelokaler kan få potensielle nye medlemmer til ikke å begynne likevel - det sier seg selv at lysten til å begynne i en musikkgruppe er mye større hvis de øver i et godt øvelokale.

Mange øverom omfattes av standarden

Undersøkelser viser at det er mange rom som omfattes av standarden. Bare i Europa er det over 1 million øverom for kor, og trolig enda flere rom for forskjellige instrumentgrupper. Vi vet at det i Norge er over 10.000 rom som brukes av musikklivet hver uke, og at ca. 85 % av disse lokalene ikke er egnet for den musikkgruppen som faktisk bruker lokalet. Så denne standarden får utvilsomt stor anvendelse rundt om i verden.

Svært mange av disse rommene er ikke spesialbygd for musikkøvelser, men brukes likevel. Erfaringen med den norske standarden fra 2014 viser at det er fullt mulig - og ofte ikke spesielt kostbart - å tilpasse rom slik at de egner seg for musikk. Kostnadene varierer selvsagt fra rom til rom, og det er viktig å gjennomføre målinger før man igangsetter tiltak. Nå har man en internasjonalt vedtatt standard å hjelpe seg med. Dette fører forhåpentligvis til at flere setter i gang arbeidet med å gjøre sine lokaler mer egnet.

De viktigste kriteriene for et egnet rom til musikkøvelse

ISO-standarden peker på de samme hovedkriteriene som den norske standarden:

  • Romstørrelse (volum)
  • Romform og romdimensjoner (lengde, bredde og høyde)
  • Etterklangstid
  • Akustisk behandling av vegger og tak
  • Bakgrunnsstøy

Det er fastsatt grenser og anbefalinger innen hvert kriterium, og det skilles mellom rom som brukes av lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk og forsterket musikk. Dette er den samme inndelingen som den norske musikkromsstandarden innførte. Videre skilles det mellom rom med få eller mange utøvere. Rommets volum er avgjørende for hvor mange utøvere et rom passer til. Dette at nettopp romvolumet bestemmer hvor stor gruppe som kan øve i et rom, gjør at volumet kan ses på som det viktigste kriteriet.