Det blir ikke et øvingsrom bare fordi det er et rom å øve i

4 av 5 musikklokaler er uegnet for den bruken de har.
Men hva vil det egentlig si?

KORVIDEO Mindre Skjermbilde 2022 12 22 kl 11 38
Spill av video

Hvert år legges det ned tusenvis av øvingstimer i musikklivet. 500.000 personer utøver musikk i omtrent 10.000 ulike lokaler hver uke, i hele Norge. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet.

4 av 5 musikklokaler er uegnet

Norsk musikkråds akustikkmålinger viser at så mye som 4 av 5 lokaler som brukes til musikk i dag, ikke er egnet til den bruken de har. Men hva er egentlig et egnet musikkrom? Det handler om to ting: Rommet må ha riktige dimensjoner, og akustikken må være tilpasset bruken. Det betyr at øvingsrommet ikke bare må være tilpasset musikk generelt for å være egnet, men den spesifikke typen musikk det skal brukes til.

Musikkorps, kor, orkester, band og andre musikkensembler øver timesvis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. I ytterste konsekvens kan uegnede lokaler forårsake helseskader, være seg konsentrasjonsproblemer, muskel- eller hørselsskader.

Det må vi gjøre noe med! Det vi har gjort er:

 • Å bidra til at det har blitt etablert en Norsk standard for musikklokaler (NS 8178), og også senere en internasjonal standard for musikkøverom (NS-ISO 23591)
 • Å måle og rapportere lokaler på oppdrag fra kommuner, organisasjoner, virksomheter og musikklivet
 • Å etablere en database med akustikkmålinger som er utvidet til en database for landets kulturarenaer
 • Å opprette et utvalg for musikklokaler med deltakere som er storbrukere av lokaler til musikk
 • Å utarbeide krav til hvordan kommunen bør prioritere bedre lokaler
 • Å være en rådgiver for kommuner og organisasjoner som ønsker å bedre lokalene til musikk

Er mitt musikklokale egnet?

Du trenger ikke å være ekspert på akustikk for å begynne å vurdere om øverommet ditt er egnet til bruken. Her er noen ting du kan tenke over neste gang du er på øving:

 • Hører du hva du selv spiller eller synger?
 • Hører du de andre du spiller eller synger med?
 • Hører du hva dirigenten sier?
 • Er det god nok plass til både utøvere og lagring av instrumenter?
 • Er det nok takhøyde? Som en tommelfingerregel bør kor, korps, orkester og lignende ha 5 meter, mens band bør ha 3 meter.
 • Klarer du å holde frasene dine, uten at det krever ekstra innsats og du sliter deg ut?
 • Er de praktiske forholdene tilrettelagt for at hele øvingstiden faktisk blir brukt til å øve, heller enn frakting av instrumenter og rigging?
 • Blir du forstyrret av bakgrunnsstøy?
 • Og sist, men ikke minst, hvordan føler du deg under og etter øvingen? Tung i hodet, eller lett og glad?

Hva kan jeg gjøre hvis mitt musikklokale er uegnet?

Sjekkliste Overom

Sjekkliste: Hvor god er akustikken i øverommet mitt?

Hva er egentlig gode øverom? Her finner du sjekklister med mer detaljert informasjon om hvordan akustikken bør være i øverom for band, kor og korps.

Sjekkliste øverom for band Sjekkliste øverom for kor Sjekkliste øverom for korps

Akustikkplater over orkester

Gode eksempler

Se eksempler på musikklokaler som har fått utbedret romakustikk for å være egnet til musikken de brukes til.

Les mer

Jon A Olsen maler akustikk

Utbedring av eksisterende rom og bygg

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er at romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

1. NMRs normer og anbefalinger
2. Måling
3. Vurdering
4. Utbedring

1. NMRs Normer og anbefalinger

Første trinn i planlegging av et utbedringsprosjekt er å skaffe seg kunnskap om hva som er viktig for ditt lokale og type musikk som skal utøves. I 2014 fikk vi NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Den inneholder alle kriterier og parameter som er viktig for at lydforholdene i rommet skal kunne bli optimal til musikkformål. NMRs - Normer og anbefalinger tar for seg de viktigste kriteriene som er i NS8178:2014 og kan laste ned HER

2. Måling

Om takhøyde og romvolum er i trå med NMRs Normer og anbefalinger eller NS8178 er en alerede kommet et stykke. Neste steg blir da å få målt akustikken i lokalet og få en rapport som beskriver etterklangstid, klarhet, romforsterkning og bakgrunnsstøy, supplert med brukererfaringer og bildemateriale, og hvis mulig også med tegninger (skisser) av det enkelte lokale. En slik måling kan bestilles via musikkrådet og NMRs akustikkmålere. Se bestill måling nederst på siden.

3. Vurdering

I de aller fleste tilfeller anbefales det at lokalet blir vurdert av en fagakustiker ut i fra rapporten og målingene. Denne fasen avsluttes gjennom en ny rapport (tiltaksnotat) som anviser aktuelle tiltak og en grov økonomisk kalkyle bør kunne være mulig. Denne fasen innebærer å anvise konkret hvordan man kan forbedre de akustiske forholdene i lokalene. Sluttrapporten fra denne fasen må være så konkret at den kan danne grunnlag for (økonomiske) prioriteringer, men trenger ikke å gå så langt som å omfatte en fullstendig prosjektering av utbedringene for lokalet. Jo bedre jobb som gjøres, jo bedre blir grunnlaget for de økonomiske beslutningene i neste fase. For noen lokaler vil anvisningene være tilstrekkelig for igangsetting, for de øvrige (som trenger grundigere prosjektering) skal vurderingen ende med en antydning av kostnadsrammer.

4. Utbedring

Å utbedre akustikken i et rom kan dreie seg om alt fra å montere lydabsorbenter på veggene til å heve takhøyden, skifte vinduer og støpe nytt gulv. Vi anbefaler at man rådfører seg med en akustiker før man gjør utbedringer.Man kan søke støtte til utbedring av eksisterende lokaler til musikkformål hos Kulturrom. Kategoriene man kan søke om er:

 • Enkle akustiske tiltak
 • Bygg og større akustiske utbedringer

For å få godkjent en søknad om større akustiske utbedringer, må man først gjennomføre et akustisk forprosjekt, som betyr at en akustiker beregner og/eller måler det aktuelle rommet og kommer med anbefalinger til utbedringer. På den måten sikres det at utbedringene gjøres i henhold til faglig standard.