Bedre musikklokaler

Det starter i øvingslokalet. Her dannes grunnlaget for gode konsertopplevelser, store hitlåter og livsvarig musikkjærlighet.

Over 500 000 personer øver musikk hver uke i 10 000 lokaler over hele Norge. Mindre enn tusen av disse lokalene kan betraktes som gode eller egnet til musikkformål. Musikkorps, kor, orkester og band øver timesvis hver uke i lokaler som hemmer god kvalitet og trivsel. Det må vi gjøre noe med!Det vi har gjort er:

  • Å bidra til at det har blitt etablert en Norsk standard for musikklokaler (NS8178)
  • Å måle og rapportere lokaler på oppdrag fra kommuner, organisasjoner og virksomheter
  • Å etablere en database med akustikkmålinger som er utvidet til en database for landets kulturarenaer
  • Å opprette et utvalg for musikklokaler med deltakere som er storbrukere av lokaler til musikk
  • Å utarbeide krav til hvordan kommunen bør prioritere bedre lokaler
  • Å være en rådgiver for kommuner og organisasjoner som ønsker å bedre lokalene til musikk

Lokaler trenger musikk, men musikk trenger også gode lokaler!


Sjekkliste Overom

Sjekkliste: Hvor godt er øverommet mitt?

Hva gjør et godt lokale for utøverne, og hva er egentilg gode øverom? Hva skal man se etter for å vurdere om øverommet er godt eller uegnet for oss?

Sjekkliste øverom for band Sjekkliste øverom for kor Sjekkliste øverom for korps

Akustikkplater over orkester

Gode eksempler

Se eksempler på lokaler som er utbedret romakustikk for å fungere til musikken det er tenkt for

Les mer

Jon A Olsen maler akustikk

Utbedring av eksisterende rom og bygg

Mye kan gjøres i eksisterende lokaler for at lydforholdene skal bli bedre og mer egnet til musikkformål. To av de viktigste kriteriene for musikklokaler er romvolum og takhøyde imøtekommer kravene i NMRs - Normer og anbefalinger eller NS8178. Gjør de ikke det bør en lete etter et annet lokale ettersom lydforholdene aldri vil kunne bli optimale.

1. NMRs normer og anbefalinger
2. Måling
3. Vurdering
4. Utbedring

1. NMRs Normer og anbefalinger

Første trinn i planlegging av et utbedringsprosjekt er å skaffe seg kunnskap om hva som er viktig for ditt lokale og type musikk som skal utøves. I 2014 fikk vi NS8178 - Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Den inneholder alle kriterier og parameter som er viktig for at lydforholdene i rommet skal kunne bli optimal til musikkformål. NMRs - Normer og anbefalinger tar for seg de viktigste kriteriene som er i NS8178:2014 og kan laste ned HER

2. Måling

Om takhøyde og romvolum er i trå med NMRs Normer og anbefalinger eller NS8178 er en alerede kommet et stykke. Neste steg blir da å få målt akustikken i lokalet og få en rapport som beskriver etterklangstid, klarhet, romforsterkning og bakgrunnsstøy, supplert med brukererfaringer og bildemateriale, og hvis mulig også med tegninger (skisser) av det enkelte lokale. En slik måling kan bestilles via musikkrådet og NMRs akustikkmålere. Se bestill måling nederst på siden.

3. Vurdering

I de aller fleste tilfeller anbefales det at lokalet blir vurdert av en fagakustiker ut i fra rapporten og målingene. Denne fasen avsluttes gjennom en ny rapport (tiltaksnotat) som anviser aktuelle tiltak og en grov økonomisk kalkyle bør kunne være mulig. Denne fasen innebærer å anvise konkret hvordan man kan forbedre de akustiske forholdene i lokalene. Sluttrapporten fra denne fasen må være så konkret at den kan danne grunnlag for (økonomiske) prioriteringer, men trenger ikke å gå så langt som å omfatte en fullstendig prosjektering av utbedringene for lokalet. Jo bedre jobb som gjøres, jo bedre blir grunnlaget for de økonomiske beslutningene i neste fase. For noen lokaler vil anvisningene være tilstrekkelig for igangsetting, for de øvrige (som trenger grundigere prosjektering) skal vurderingen ende med en antydning av kostnadsrammer.

4. Utbedring

Å utbedre akustikken i et rom kan dreie seg om alt fra å montere lydabsorbenter på veggene til å heve takhøyden, skifte vinduer og støpe nytt gulv. Vi anbefaler at man rådfører seg med en akustiker før man gjør utbedringer.Man kan søke støtte til utbedring av eksisterende lokaler til musikkformål hos Kulturrom. Kategoriene man kan søke om er:

  • Enkle akustiske tiltak
  • Bygg og større akustiske utbedringer

For å få godkjent en søknad om større akustiske utbedringer, må man først gjennomføre et akustisk forprosjekt, som betyr at en akustiker beregner og/eller måler det aktuelle rommet og kommer med anbefalinger til utbedringer. På den måten sikres det at utbedringene gjøres i henhold til faglig standard.